Slovník základných pojmov online marketingu

Ak vám niektorý z nižšie uvedených pojmov nie je jasný, základné vysvetlenie vám ponúkame na tejto stránke. Ak však potrebujete reálne rozumieť, čo jednotlivé výrazy znamenajú pre Váš biznis, kontaktujte nás na webe digitálnej marketingovej agentúry Onlyne. Pre nás to nie sú len slovíčka, ale každodenný chlebík. :-)


Internetový marketing všeobecne

Cieľová skupina

Definovaná časť užívateľov, u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu o propagovaný produkt, a na ktorú preto chceme zacieliť marketingovú akciu.

Cost Per Action (CPA)

Cena za akciu. Suma, ktorú inzerent zaplatí za cieľovú akciu návštevníka webu, napr. nákup tovaru v e-shope, registráciu na webe a pod.

Cost Per Click (CPC)

Cena za kliknutie. Suma, ktorú inzerent zaplatí za kliknutie na jeho reklamu.

Cost Per Impression (CPI)

Cena, ktorú inzerent zaplatí za jedno zobrazenie svojej reklamy.

Cost Per Mile (CPM)

Cena za 1000 zobrazení. Suma, ktorú inzerent zaplatí za 1000 zobrazení svojej reklamy.

Dlhý chvost (Long Tail)

Pojem v internetovom marketingu označujúci v grafe predajnosti oblasť produktov s nízkou predajnosťou. Na rozdiel od klasického predaja využívajúceho Paretov princíp (zameranie sa na najpredávanejšie produkty) v internetovom predaji je časté zameranie sa práve na oblasť dlhého chvostu (menšinové produkty).

Impresia (Impression)

Jedno zobrazenie reklamy.

Kľúčové slovo (Keyword, KW)

Slovo alebo fráza označujúca informáciu alebo produkt hľadaný užívateľom vyhľadávača. Kľúčové slová sa používajú pri cielení reklamy vo vyhľadávači alebo kontextovej reklamy.

Kontextová reklama

Online reklama zobrazovaná na základe zhody určených kľúčových slov s obsahom webovej stránky, teda na základe kontextu.

Konverzia

Dokončenie očakávanej akcie návštevníkom webu (potvrdenie objednávky, registrácia, stiahnutie aplikácie a pod.).

Landing page

V slovenčine nemáme pre tento pojem plnohodnotný a dostatočne výstižný výraz, preto sa aj u nás často používa anglická verzia. Ide o vstupnú stránku webu, na ktorú sa užívateľ dostane kliknutím na reklamu.

Miera konverzie (Conversion Rate, CR)

Podiel konverzií z celkového počtu návštev webu.

Miera prekliku (Click Through Rate, CTR)

Podiel klikov na reklamu (t.j. návštev cieľového webu) z celkového počtu zobrazení reklamy (impresií).

Negatívne (vylučujúce) kľúčové slovo

Kľúčové slovo, ktoré blokuje nežiadúce zobrazenie reklamy.

ROI (Return on Investment)

Návratnosť vynaložených investícií. Pomer zisku z investície a investičných nákladov.

RTB (Real Time Bidding)

Technológia umožňujúca nákup bannerovej reklamy naprieč desiatkami reklamných sietí v aukcii prebiehajúcej v reálnom čase (t.j. pri každom jednotlivom zobrazení).

SEM (Search Engine Marketing)

Forma internetového marketingu zameraná na lepšiu viditeľnosť vo vyhľadávačoch, resp. výsledkoch vyhľadávania. Jeho základnými zložkami sú SEO a PPC reklama.

SEO (Search Engine Optimization)

Optimalizácia webových stránok zameraná na získanie popredných pozícií v organických (bezplatných) vyhľadávania.

SERP (Search Engine Results Page)

Stránka výsledkov vyhľadávania konkrétneho kľúčového slova (výrazu). Táto stránka obsahuje jednak výsledky organického vyhľadávania, jednak sponzorované odkazy. Pozícia na SERP (ako vysoko sa stránka vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí) má významný vplyv na návštevnosť webu.

Výzva k akcii (Call to Action, CTA)

Prvok reklamy alebo webovej stránky, ktorého účelom je motivovať užívateľa k očakávanej akcii, napr. nákupu.PPC reklama

Cielenie (Targeting)

Také nastavenie reklamy, aby zasiahla cieľovú skupinu, pre ktorú je relevantná (napr. kontextové cielenie, geografické cielenie, cielenie podľa demografických ukazovateľov, záujmov...)

Etarget

Reklamná sieť so stredoeurópskou pôsobnosťou. Poskytuje kontextovú PPC reklamu v textovom formáte doplnenú o grafické prvky.

Facebook Ads

Reklamný systém firmy sociálnej siete Facebook.

Facebook Business Manager

Nástroj na správu reklamných účtov, stránok a aplikácií na jednom mieste. Pre niektoré pokročilé funkcie (napr. dynamický remarketing) je jeho použitie nevyhnutné.

Facebook Power Editor

Webová aplikácia pracujúca v prehliadači Google Chrome, ktorá slúži na tvorbu a správu reklamných kampaní na Facebooku. V porovnaní so základným Správcom reklám má pokročilejšie možnosti.

Google AdWords

Reklamný systém firmy Google smerujúci textovú alebo grafickú reklamu (bannerovú, videoreklamu) do vyhľadávača Google (ako sponzorované odkazy) a Obsahovej siete Google.

inClick

Slovenská reklamná sieť poskytujúca reklamný priestor pre textovú, grafickú aj videoreklamu v charakteristických bublinách.

Pay Per Click (PPC)

Platba za kliknutie. Rozšírený model spoplatnenia internetovej reklamy, keď platba závisí od počtu klikov na reklamu. Niektoré reklamné systémy (napr. Facebook Ads) ho označujú ako CPC (Cost Per Click).

Reklama vo vyhľadávači

Druh online reklamy vo forme sponzorovaných odkazov vo výsledkoch vyhľadávania (viď SEM, Search Engine Marketing).

Reklamná sieť

Služba umiestňujúca reklamu svojich klientov na partnerských internetových stránkach.

Remarketing (Retargeting)

Remarketing, nazývaný aj retargeting, je metóda opakovaného oslovenia návštevníkov, ktorí web (e-shop) už navštívili, ale ho opustili bez konverzie. Remarketing máva v porovnaní so základnou kampaňou výrazne vyššiu efektivitu.

Sklik

Reklamný systém českého portálu Seznam.cz, ktorý má veľký podiel na českom trhu online reklamy.

E-mail marketing

Autoresponder

Pojem z e-mailového marketingu. Systém automatickej odpovede na akciu klienta (napr. registráciu alebo objednávku) na základe stanovených kritérií.

MailChimp

Populárny nástroj e-mailového marketingu

Newsletter (spravodaj)

Pravidelný alebo nepravidelný e-mail informujúci odberateľov o firemných novinkách, akciách a pod.

Webová analytika

Webová analytika

Meranie, zber, sledovanie a vyhodnocovanie internetových dát za účelom porozumenia a optimalizácie webu.

A/B testovanie

Testovanie dvoch variánt reklamy, webovej stránky a pod., keď sa za rovnakých podmienok každá z variánt zobrazuje časti (spravidla polovici) užívateľov a výsledok sa vyhodnotí po dosiahnutí požadovanej štatistickej významnosti.

Facebook Pixel Helper

Rozšírenie pre prehliadač Google Chrome; slúži na kontrolu sledovacích kódov (značiek) od Facebooku, vložených na web, resp. konkrétnu stránku. Obdoba nástroja Google Tag Assistant od Google.

Google Analytics

Bezplatný, ale výkonný analytický nástroj. Umožňuje detailne sledovať návštevnosti webu a správanie jeho návštevníkov. Pre online marketing je dôležitý z pohľadu merania návratnosti investícií do reklamy.

Google Search Console (pôvodne Google Webmaster Tools)

Nástroj umožnujúci sledovať a spravovať indexovanie webových stránok vyhľadávačom Google. Správcovi webu poskytne základné štatistické údaje a upozorní na chyby zistené pri indexovaní.

Google Tag Assistant

Rozšírenie pre prehliadač Google Chrome; slúži na kontrolu sledovacích kódov (značiek) od Google, vložených na web, resp. konkrétnu stránku. Viď aj Facebook Pixel Helper.

Google Tag Manager (GTM, Správca značiek Google)

Nástroj na zjednodušenie správy sledovacích kódov (značiek) na webe. Princíp je v tom, že netreba do zdrojového kódu webu vkladať (resp. upravovať) každý sledovací kód zvlášť, vloží sa len jediný kód Google Tag Managera (tzv. kontajner). V jeho rozhraní sa potom spravujú všetky ostatné značky.

Google Trends

Nástroj na sledovanie a porovnávanie trendov vo vyhľadávaní kľúčových slov.

KPI (Key Performance Indicators)

Kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ukazovatele používané na meranie výkonnosti organizácie vo väzbe na príslušné globálne ciele alebo kritické faktory úspechu.

Miera opustenia webu (Bounce Rate, BR)

Pomer počtu návštevníkov, ktorí web opustili zo vstupnej stránky bez akejkoľvek ďalšej interakcie (nikam neklikli) a celkového počtu návštevníkov.

UTM tagy

Značky rozširujúce URL adresu pre preklik, prostredníctvom ktorých sa analytickému nástroju (napr. Google Analytics) odovzdávajú informácie o reklame, ktorá užívateľa priviedla na web.

Sledujte nás
aj na Google+:


Odporučte
túto stránku:Kontakt

0903 231435
liberum@liberum.sk

Podstránky: